Cấu hình module thành viên.
Lên phía trên
Cấu hình module thành viên
Câu hỏi:
Cấu hình module thành viên
Trả lời:

Đầu tiên đăng nhập vào control Admin > Tài khoản → Cấu hình module

Có rất nhiều tùy chọn cho bạn dễ dàng sử dụng