Hướng dẫn quản trị module Thăm dò ý kiến.
Lên phía trên
Thêm thăm dò
Câu hỏi:
Thêm thăm dò
Trả lời:


Thêm thăm dò


 

Đăng thăm dò lên website

Cũng ương tự như việc đăng qoảng cáo


Và ta được kết quả